Diaconie Diaconie

Naast het  vervullen van de diaconale bijdrage in de kerkdiensten (zoals collecteren, verzorgen van het Heilig  Avondmaal) zijn diakenen bijvoorbeeld ook actief betrokken bij:

  • Inzamelen van gelden / Fondsenwerving t.b.v. acties lokaal en wereldwijd.
  • Organiseren van de jaarlijkse “Vastenactie".
  • De uitvoering van de “Kerstpakketten-actie” i.s.m. Stichting NN en de Sociale Dienst van de burgerlijke gemeente.
  • Het verlenen van individuele hulp en ondersteuning binnen de gemeente; soms financieel, in andere gevallen is het verwijzen van mensen naar de juiste maatschappelijke instanties al voldoende.
  • Voorbereiding en uitvoering van kerkdiensten met een diaconaal thema (“Kerk & Minima”, “Mantelzorg”).
  • Organiseren van vervoer voor ouderen en mindervaliden naar de kerkdiensten.
  • Regelen kerktelefoon, aansluiting en het distribueren van geluidsopnames van de kerkdiensten voor  diegenen die de diensten niet kunnen bijwonen.
  • Verzorgen van de wekelijkse bloemengroet.
  • Ouderenwerk binnen de gemeente: verjaardagsbezoek 75+ -ers, kerstattenties, ouderenmiddagen en – uitstapjes.

In lijn met de missie: “iedereen een beetje diaken” is in de beschreven taken voor de diaconie soms slechts een coördinerende rol weggelegd. De wijkdiaconie van de Petrakerk is te beperkt van omvang om alle noodzakelijke activiteiten zelf uit te voeren en ziet het daarom ook als haar taak om de hele gemeente te stimuleren de “diaconale roeping” in de gemeente en de wereld te vervullen.

Wie graag in contact wil komen met de diaconie kan dat bij één van de wijkdiakenen melden of via 

 

terug