Samenstelling van de Kleine Wijkkerkenraad Samenstelling van de Kleine Wijkkerkenraad

In de Kleine Wijkkerkenraad hebben zitting de praeses, de scriba, een kerkrentmeester, de beleidsouderling en de voorzitters van de taakgroepen Jeugd & Jongeren, Pastoraat, Diaconie, Liturgie & Eredienst en Communicatie & Informatie.

Tijdens de Kleine Wijkkerkenraadsvergadering worden de zaken besproken die met de dagelijkse gang van zaken te maken hebben.

De Kleine Wijkkerkenraad vergadert 7 á 8 keer per jaar.

terug