Geschiedenis Geschiedenis
In 1887 ontstond ook in Veenendaal een ‘Doleantiegemeente’. In 1892 werd de naam van deze gemeente ‘Gereformeerde Kerk te Veenendaal’. 
De huidige Wijkgemeente Petrakerk is één van de wijkgemeenten van de per 1 februari 2011 ontstane Protestantse Gemeente te Veenendaal. 
Deze PGV kwam tot stand door een samengaan van de Hervormde Gemeente Sola Fide en de Gereformeerde Kerk. Daartoe behoorden toen ook al de zogenoemde ‘Samen  op Weg’-  wijkgemeenten Het Aller Erf en De Goede Reede, die in de tweede helft van de vorige eeuw in de uitbreidingswijken Dragonder en West  waren gevormd.
 
Eind 19e eeuw werd een eerste kerkgebouw betrokken, gebouwd op de hoek van de Kanaalweg en de Kerkewijk. Dit kerkgebouw is nu van de Hersteld Hervormde Gemeente.
Al voor het midden van de 20e  eeuw werd duidelijk, dat door de groei van de Gereformeerde Kerk als gevolg van de sterke uitbreiding van Veenendaal een tweede kerkgebouw nodig zou zijn: er kwam  een opdeling in twee wijkgemeenten. De Veenendaalse uitbreidingen werden vooral gerealiseerd in het zuiden van de gemeente. Daarom werd voor de tweede kerk het perceel op de hoek van de Kerkewijk en de Dennenlaan aangekocht. Een kerk erop bouwen zou nog even duren.
 
Er was toen al sprake van twee predikantsplaatsen en, zoals gezegd, een verdeling in twee wijkgemeenten. Beide maakten gebruik van de eerder genoemde ‘oude kerk’, o.a. door daar dubbele diensten te houden. Toen er na 1945 vooral meer behoefte bleek aan ruimten voor het verenigingsleven, werd in 1953 eerst het verenigingsgebouw Het Trefpunt gebouwd en in gebruik genomen.
De groei zette door en met de komst van Ds. J. Overduin in 1953 raakte de realisering van de tweede kerk in de jaren daarna in een versnelling en kon in juni 1960 de Petrakerk worden geopend.
Kort daarna was de komst van een derde predikant nodig en weer later kwam er zelfs nog een vierde predikant het kwartet gereformeerde predikanten completeren.
Inmiddels begonnen de contouren van belangrijke veranderingen zichtbaar te worden, met grote gevolgen voor het kerkelijk leven in ons land en ook in Veenendaal. Vanaf ongeveer 1970 werd op allerlei deelterreinen steeds intensiever samengewerkt door de Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde deelgemeente Sola Fide. Men raakte in gesprek over een mogelijk samengaan.

Ook andere, minder positieve ontwikkelingen, gingen aan Veenendaal niet voorbij.  Op kerkelijk en maatschappelijk gebied vonden er belangrijke verschuivingen plaats. Het bleek  noodzakelijk één van de inmiddels vijf kerkgebouwen van de zogenoemde ‘Protestantse Gemeente in wording’ af te stoten.  Daarbij viel de keuze op de oude gereformeerde kerk, die toen als Brugkerk in andere handen overging. (zie hierboven)
Bij het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland in mei 2004 was men plaatselijk nog volop met de uitwerking van de plannen bezig. Op 1 februari 2011 werd de Protestantse Gemeente te Veenendaal echter een feit. Van deze plaatselijke kerk is de Wijkgemeente Centrum-Zuid Petrakerk één van de vier wijkgemeenten.
 
De jubileumuitgave Tot tijd en wijle …. 1887-1987. Een eeuw gereformeerd in Veenendaal  biedt nog veel meer waardevolle informatie. Een aantal exemplaren hiervan is nog beschikbaar bij de kerkelijk archivaris, de heer P.G. Doolaard. Kerkewijk 172, 3904 JJ Veenendaal. E. . T. 0318-516911.
In september 2000 kwam het boekje 40 verhalen, ervaringen, gedachten bij 40 jaar Petrakerk uit. Deze uitgave is behalve bij de heer Doolaard in elk geval te leen of ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, het Gemeentearchief en het informatiecentrum van de Historische Vereniging Veenendaal.
 
terug